Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i wnioski

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są: 

  • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
  • posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,
  • w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Komendant Miejski Policji w  Białej Podlaskiej przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14:00 do 17:00. W pozostałe dni w godzinach urzędowania.

Ponadto skargi i wnioski  można składać w Zespole Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej:

W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia z podanym wyżej numerem proszę o kontakt telefoniczny pod numer 083  344 81 00.

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 16.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Jerzy Ignatowicz - Ekspert Zespołu Prezydialnego KMP w Białej Podlaskiej
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Grochowski - Redaktor BIP KMP w Białej Podlaskiej
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Janicki
do góry