Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- dziennik przepisów,

- dziennik telegramów wychodzących,

- książka doręczeń miejscowych.

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

- dziennik korespondencji jawnej,

- dziennik podawczy,

- ewidencja wydanych poleceń wyjazdów służbowych,

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

- książka dowodów rzeczowych,

- książka doręczeń przesyłek do Sądu i Prokuratury,

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- książka urlopów,

- rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,

- rejestr śledztw i dochodzeń,

- rejestr wezwań policjantów do Sądu i Prokuratury,

- skorowidz imienny osób pokrzywdzonych.

 

ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik przepisów,

- książka doręczeń miejscowych,

- książka wyjazdów techników kryminalistyki,

- rejestr wykonanych zdjęć sygnalitycznych.

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- dziennik przepisów,

- dziennik telegramów wychodzących,

- książka doręczeń miejscowych.

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

- dziennik korespondencyjny Sekretariatu Wydziału Prewencji,

- dziennik przepisów,

- dziennik szkoleń,

- dziennik telegramów wchodzących i wychodzących,

- elektroniczna książka służby dyżurnych,

- książka doręczeń do Sądu i Prokuratury,

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- książka ewidencji broni,

- książka ewidencji kluczy,

- książka kontroli policjantów w służbie,

- książka odpraw służbowych,

- książka służby Dyżurnego w PDOZ,

- książka spraw przydzielonych do realizacji,

- rejestr badań stanu trzeźwości,

- rejestr delegacji służbowych,

- rejestr dozorów,

- rejestr godzin pracy,

- rejestr „Niebieskich Kart”,

- rejestr notatników służbowych,

- rejestr osób zatrzymanych w PDOZ,

- rejestr pobrania krwi,

- rejestr pojazdów  pobranych do służby,

- rejestr rozmów telefonicznych,

- rejestr Spraw o Wykroczenia,

- rejestr sprzętu pobieranego do służby,

- rejestr usuniętych pojazdów,

- rejestr wyjść w godzinach służbowych,

- rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;

- rejestr zatrzymanych praw jazdy.

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

- System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych SEWIK – nadzór merytoryczny [w systemie rejestrowane  są wszystkie zdarzenia drogowe zgłoszone Policji, które pociągnęły za sobą ofiary w ludziach (wypadki drogowe) bądź wyłącznie straty materialne (kolizje drogowe)].

 

ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI

- rejestr czynności wyjaśniających.

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

- dziennik  przepisów MSWiA,

- dziennik przepisów KGP,

- dziennik przepisów KWP w Lublinie,

- dziennik przepisów Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej.

 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

- dziennik korespondencyjny,

- dzienniki podawcze: ocen i opinii służbowych, kart opisu pracy na stanowisku,

- ewidencja etatowa KMP i podległych Komisariatów,

- ewidencja kar dyscyplinarnych,

- ewidencja pieczęci i stempli,

- ewidencja policjantów i pracowników cywilnych (karty ewidencyjne, książki etatowe KMP i KP),

- ewidencja przewinień,

- ewidencja rozkazów o wyróżnieniu,

- ewidencja rozkazów organizacyjnych wydanych przez KMP w Białej Podlaskiej,

- ewidencja rozkazów personalnych wydanych przez KMP w Białej Podlaskiej,

- ewidencja rozmów dyscyplinujących,

- ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Policji i członków rodzin oraz legitymacji pracowniczych,

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

- ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego policjantów i pracowników Policji KMP,

- lista obecności pracowników Zespołu,

- rejestr działań korygujących i zapobiegawczych SZJ,

- rejestr instruktorów wychowania fizycznego, strzeleń i innych,

- rejestr orzeczeń i postanowień wydanych przez KMP w Białej Podlaskiej w postępowaniu dyscyplinarnm,

- rejestr policjantów zawieszonych w czynnościach służbowych,

- rejestr skierowań na badania wstępne, profilaktyczne, kontrolne i WKL,

- rejestr teczek, dokumentów Zespołu Kadr i Szkolenia,

- rejestr wpływających przepisów (MSWiA , KGP, KWP, KMP),

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- rejestr zezwoleń na podjecie zajęcia zarobkowego poza służbą.

ZESPÓŁ PREZYDIALNY

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- dziennik przepisów,

- ewidencja pieczęci,

- ewidencja rozmów telefonicznych,

- ewidencja wydanych poleceń wyjazdów służbowych,

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

- rejestr listów - anonimów,

- rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,

- rejestr skarg,

- rejestr przyjęć interesantów,

- rejestr zwolnień lekarskich.

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW FINANSÓW

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książka druków ścisłego zarachowania,

- wykazy zbiorcze poczty wychodzącej i przychodzącej.

 

REFERAT ZAOPATRZENIA

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- ewidencja broni na indywidualnym wyposażeniu,

- ewidencja darowizn rzeczowych,

- ewidencja główna materiałów konserwacyjno-remontowych nieruchomości,

- ewidencja główna przychodów i rozchodów magazynowych części zamiennych do sprzętu transportowego,

- ewidencja ilościowa sprzętu działu mundurowego w użytkowaniu,

- ewidencja ilościowa sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowego w użytkowaniu,

- ewidencja ilościowa sprzętu kwaterunkowego i biurowego w użytkowaniu,

- ewidencja ilościowa sprzętu warsztatowego,

- ewidencja ilościowa sprzętu żywnościowego w użytkowaniu,

- ewidencja kosztów holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych w celach dochodzeniowo – śledczych,

- ewidencja numerowa sprzętu uzbrojenia w użytkowaniu,

- ewidencja opału,

- ewidencja przepisów,

- ewidencja psów służbowych,

- ewidencja sprzętu prywatnego,

- ewidencja sprzętu transportowego w użytkowaniu,

- ewidencja sprzętu uzbrojenia magazynu podręcznego,

- ewidencja szczegółowa mandatów karnych,

- ewidencja środków do utrzymania czystości,

- ewidencja wydatków z konta ZFŚŚ,

- ewidencja wyjść w godzinach pracy,

- ewidencja wykonanych obsług technicznych oraz napraw pojazdów w SO,

- księga druków ścisłego zarachowania,

- rejestr decyzji administracyjnych,

- rejestr dokumentów księgowych – podręczny rejestr faktur, rachunków,

- rejestr dowodów przyjęcia i wydania materiałów kancelaryjno-biurowych i techniki specjalnej,

- rejestr dowodów przyjęcia i wydania materiałów konserwacyjno-remontowych nieruchomości,

- rejestr nieruchomości w trwałym zarządzie i posiadaniu zależnym,

- rejestr otrzymanych i wydanych mikroprocesorowych kart flotowych,

- rejestr postępowań szkodowych,

- rejestr umów,

- rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie,

- rejestr wydatków finansowych grypy 5,6,9,7,

- rejestr zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych.

 

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

- rejestr przeszkolonych w Krajowym Systemie Informatycznym.

 

KOMISARIAT POLICJI W JANOWIE PODLASKIM

- dziennik ewidencji telegramów,

- dziennik korespondencji jawnej,

- dziennik podawczy sekretariatu,

- ewidencja rozmów telefonicznych,

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- książka dowodów rzeczowych,

- książka dyspozytora,

- książka ewidencji kluczy,

- książka kontroli,

- książka służby i odpraw Rewiru  Dzielnicowych,

- książka służby i odpraw Ognia Prewencji,

- książka służby konwojowej,

- książka urlopów,

- książka wydania broni,

- książka wydawania i zdawania sprzętu,

- książka zadań doraźnych,

- pocztowa książka nadawcza,

- rejestr badań stanu trzeźwości,

- rejestr dozoru Policji,

- rejestr notatników służbowych Ogniwa Prewencji

- rejestr postępowań i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,

- rejestr mandatów karnych,

- rejestr śledztw i dochodzeń,

- rejestr wezwań dla policjantów,

- rejestr wykroczeń,

- rejestr wypadków i kolizji drogowych,

- rejestr zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych

- skorowidz do dziennika korespondencyjnego.

 

KOMISARIAT POLICJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

- dziennik korespondencji jawnej,

- dziennik telefonogramów wchodzących,

- dziennik telegramów wychodzących

- dziennik prowadzonych rozmów telefonicznych,

- ewidencja mandatów karnych,

- książka dyspozytora,

- książka ewidencji kluczy,

- książka kontroli osób zatrzymanych,

- książka kontroli spraw przydzielonych,

- książka służb i odpraw ORD,

- książka służb i odpraw OPI,

- książka służb i odpraw Rewiru Dzielnicowych,

- książka służby konwojowej,

- książka wydania broni,

- książka zdawania i wydawania sprzętu,

- rejestr badań stanu trzeźwości,

- rejestr dozoru policyjnego,

- rejestr kolizji,

- rejestr notatników służbowych ORD,

- rejestr notatników służbowych OPI,

- rejestr notatników służbowych Rewiru Dzielnicowych,

- rejestr odcinków D MKK przekazanych do KMP,

- rejestr osób poszukiwanych,

- rejestr spraw o wykroczenia,

- rejestr Śledztw i Dochodzeń,

- rejestr poręczeń majątkowych,

- rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęć,

- rejestr postępowań zawieszonych,

- rejestr przyjęć interesantów,

- rejestr tymczasowo aresztowanych,

- rejestr wezwań do sądu policjantów,

- rejestr wniosków do Prokuratury Rejonowej ; zastosowanie środka zapobiegawczego,

- rejestr wykroczeń ujawnionych fotoradarem,

- rejestr wypadków,

- rejestr zajęcia mienia,

- rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- skorowidz imienny do Dziennika Korespondencji,

- skorowidz osób pokrzywdzonych i zawiadamiających,

- skorowidz osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne,

- skorowidz podejrzanych,

- skorowidz rzeczowy do Dziennika Korespondencji.

 

KOMISARIAT POLICJI W TERESPOLU

- dziennik korespondencji jawnej,

- dziennik telefonogramów wchodzących,

- dziennik telegramów wychodzących

- dziennik prowadzonych rozmów telefonicznych,

- ewidencja mandatów karnych,

- książka dyspozytora,

- książka ewidencji kluczy,

- książka kontroli osób zatrzymanych,

- książka kontroli spraw przydzielonych,

- książka służb i odpraw ORD,

- książka służb i odpraw OPI,

- książka służb i odpraw Rewiru Dzielnicowych,

- książka służby konwojowej,

- książka wydania broni,

- książka zdawania i wydawania sprzętu,

- rejestr badań stanu trzeźwości,

- rejestr dozoru policyjnego,

- rejestr kolizji,

- rejestr notatników służbowych ORD,

- rejestr notatników służbowych OPI,

- rejestr notatników służbowych Rewiru Dzielnicowych,

- rejestr odcinków  MKK przekazanych do KMP,

- rejestr osób poszukiwanych,

- rejestr spraw o wykroczenia,

- rejestr Śledztw i Dochodzeń,

- rejestr poręczeń majątkowych,

- rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęć,

- rejestr postępowań zawieszonych,

- rejestr przyjęć interesantów,

- rejestr tymczasowo aresztowanych,

- rejestr wezwań do sądu policjantów,

- rejestr wniosków do Prokuratury Rejonowej ; zastosowanie środka zapobiegawczego,

- rejestr wykroczeń ujawnionych fotoradarem,

- rejestr wypadków,

- rejestr zajęcia mienia,

- rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- skorowidz imienny do Dziennika Korespondencji,

- skorowidz osób pokrzywdzonych i zawiadamiających,

- skorowidz osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne,

- skorowidz podejrzanych,

- skorowidz rzeczowy do Dziennika Korespondencji.

 

KOMISARIAT POLICJI W WISZNICACH

- dziennik ewidencji telegramów,

- dziennik korespondencji jawnej,

- dziennik podawczy sekretariatu,

- ewidencja rozmów telefonicznych,

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- książka dowodów rzeczowych,

- książka dyspozytora,

- książka ewidencji kluczy,

- książka kontroli,

- książka służby i odpraw Rewiru  Dzielnicowych,

- książka służby i odpraw Ognia Prewencji,

- książka służby konwojowej,

- książka urlopów,

- książka wydania broni,

- książka wydawania i zdawania sprzętu,

- książka zadań doraźnych,

- pocztowa książka nadawcza,

- rejestr badań stanu trzeźwości,

- rejestr dozoru Policji,

- rejestr notatników służbowych Ogniwa Prewencji

- rejestr postępowań i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,

- rejestr mandatów karnych,

- rejestr śledztw i dochodzeń,

- rejestr wezwań dla policjantów,

- rejestr wykroczeń,

- rejestr wypadków i kolizji drogowych,

- rejestr zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych

- skorowidz do dziennika korespondencyjnego.

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Data modyfikacji 04.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Grochowski - Redaktor BIP KMP w Białej Podlaskiej
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Grochowski - Redaktor BIP KMP w Białej Podlaskiej
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Janicki
do góry