Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Z wszelkimi sprawami pozostającymi w zakresie kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej interesanci mogą zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych Regulaminem niniejszej Komendy.

Służba i praca w Komendzie oraz podległych komisariatach w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 7.30 i kończy się o godz. 15.30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz czasu pracowników, określonym Ustawą Kodeks Pracy a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie o Policji, Kodeksie Postępowania Karnego, Kodeksie Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej-załącznika do Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Nr 255/05 z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Lublinie i podległych jednostkach.

Sprawy kierowane do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mogą być wnoszone: osobiście, pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną.

Forma załatwienia sprawy: ustna, odręczna, korespondencyjna.

Po ustnym załatwieniu sprawy sporządza się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma lub dokumentu stosowną adnotację.

Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu na otrzymanym piśmie zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.

Wpływająca korespondencja podlega rejestracji w kancelarii wydziału do którego jest kierowana, według daty wpływu. Naczelnik Wydziału przegląda wpływające sprawy. Wpisuje dyspozycję odnośnie sposobu ich załatwienia i przydziela do realizacji właściwym merytorycznie pracownikom. Pracownik podejmuje niezbędne czynności w celu jej właściwego załatwienia  i przygotowuje projekt odpowiedzi. Projekty odpowiedzi podpisywane przez Naczelnika Wydziału.  

O kolejności i sposobie załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do komórek organizacyjnych KMP decyduje charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy, jej pilność oraz data wpływu  i termin do realizacji zaznaczony na piśmie. W przypadku spraw o małym ciężarze gatunkowym lub spraw, których właściwość rzeczowa jest niezgodna z przedmiotem działalności Wydziału, sprawy przekazywane są do załatwienia do innych komórek Policji lub podmiotów zewnętrznych wobec Policji.

Wszystkie sprawy wpływające do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej  załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa- bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.

O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Komendy, informuję się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Informacje o trybie i sposobie załatwiania wybranych spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej : 

Rekrutacja do Policji - osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny... więcej

Licencja pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia  - wzór wniosku o wydanie licencji więcej

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I i II stopnia - licencja pracownika fizycznego... więcej

Licencja detektywa - wymagania kwalifikacyjne i wykaz dokumentów więcej wzór wniosku o wydanie licencji więcej

Pozwolenia na broń - pozwolenie na broń może być wydane tylko na zasadach... więcej

Kontakt z dzielnicowym - wykaz, telefony, rejony służbowe więcej

Pokrzywdzony - prawa i obowiązki - pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne... więcej

Polska Karta Praw Ofiary - organizacje, instytucje i osoby prawne stykające się z ofiarami... więcej

Procedura "Niebieskiej karty" i prawa ofiary przemocy domowej - ma zastosowanie w przypadku interwencji... więcej


 

 

 

Metryczka

Data publikacji 11.05.2009
Data modyfikacji 12.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Grochowski - Redaktor BIP KMP w Białej Podlaskiej
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Grochowski - Redaktor BIP KMP w Białej Podlaskiej
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Grochowski
do góry